Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ấm, âm ấm (chất nước)
  (nghĩa bóng) hờ hững
  phản ứng của các nhà phê bình đối với bộ phim mới khá hờ hững

  * Các từ tương tự:
  tepidity, tepidly, tepidness