Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

half-baked /hɑ:f'beikt/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ) ngốc nghếch
    a half-baked idea
    một ý kiến ngốc nghếch