Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unenthusiastic /'ʌninθju:zi'æstik/  

  • Tính từ
    không hăng hái, không nhiệt tình