Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không bị kích thích, không bị kích động