Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insouciant /in'su:siənt/  

  • Tính từ
    vô tư lự, vô tâm

    * Các từ tương tự:
    insouciantly