Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lạnh, lạnh lẽo, giá lạnh
  a chilly room
  căn buồng lạnh lẽo
  ớn lạnh, rùng mình (vì lạnh)
  lạnh lùng, lạnh nhạt
  chilly manners
  cử chỉ lạnh nhạt
  Danh từ
  (như) chilli

  * Các từ tương tự:
  chilly con carne