Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  lạnh giá
  phủ băng
  icy roads
  đường phủ băng
  lạnh lùng
  an icy welcome
  sự tiếp đón lạnh lùng