Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  đầy đá, phủ đá
  a stony road
  con đường rải đá
  lạnh lùng, chai đá
  a stony look
  cái nhìn lạnh lùng
  có trái tim chai đá
  (vị ngữ) (tiếng lóng) không một xu dính túi

  * Các từ tương tự:
  stony broken, stony-broke, stony-hearted, stony-heartedness