Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đầy đá cuội, phủ đá cuội
    a pebbly beach
    bãi biển đầy đá cuội