Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hard-boiled /hɑ:d'bɔild/  

  • Tính từ
    luộc chín (trứng)
    chai sạn