Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hard-hearted /'hɑ:d'hedid/  

  • Tính từ
    nhẫn tâm, không biết thương xót, không có tình cảm, lòng dạ sắt đá