Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    nhẫn tâm

    * Các từ tương tự:
    heartlessly, heartlessness