Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ller; -llest)
  (nghĩa xấu) độc ác, tàn ác
  a cruel dictator
  một nhà độc tài tàn ác
  don't be cruel to animals
  đừng có độc ác với thú vật
  tàn khốc, thảm khốc
  a cruel war
  cuộc chiến tranh tàn khốc
  cruel death
  cái chết thảm khốc

  * Các từ tương tự:
  cruelly, cruelty