Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

barbaric /bɑ:'bærik/  

 • Tính từ
  man rợ
  barbaric cruelty
  sự độc ác man rợ

  * Các từ tương tự:
  barbarically