Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diabolical /,daiə'bɒlikl/  

 • Tính từ
  (như diabolic) độc ác
  (từ Anh, khẩu ngữ) tồi
  the film was diabolical
  bộ phim tồi quá

  * Các từ tương tự:
  diabolically