Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hung ác, tàn bạo
  a brutal dictator
  tên độc tài hung ác
  a brutal attack
  một sự tấn công tàn bạo

  * Các từ tương tự:
  brutalise, brutality, brutalization, brutalize, brutalize, brutalise, brutally