Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brutality /bru:'tæləti/  

  • Danh từ
    tính hung ác, tính tàn bạo
    hành động hung ác, hành động tàn bạo
    những tàn khốc của chiến tranh