Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [điển hình cho] nông thôn
  rustic simplicity
  sự giản dị đặc nông thôn
  mộc mạc
  rustic manners
  cử chỉ mộc mạc
  bằng gỗ chưa đẽo gọt
  a rustic bench
  cái ghế dài bằng gỗ chưa đẽo gọt
  Danh từ
  (xấu)
  người quê mùa

  * Các từ tương tự:
  rustically, rusticate, rustication, rusticity, rusticness