Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bestial /'bestjəl/  /Mỹ, 'best∫əl/

 • Tính từ
  [thuộc] thú vật; đầy thú tính
  a bestial person
  người đầy thú tính
  bestial violence
  sự tàn bạo đầy thú tính

  * Các từ tương tự:
  bestiality, bestialize, bestially