Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bestiality /,besti'æliti/  /Mỹ, best∫i'æləti/

  • Danh từ
    thú tính
    sự giao hợp với thú vật
    hành động thú tính