Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như thú vật, hung ác
    (Anh, khẩu ngữ) xấu, khó chịu
    what beastly weather!
    thời tiết xấu quá!