Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cold-blooded /,kəʊld'blʌdid/  

 • Tính từ
  (sinh vật) [có] máu lạnh (động vật, như bò sát…)
  (nghĩa xấu) nhẫn tâm
  a cold-blooded murderer
  kẻ giết người nhẫn tâm

  * Các từ tương tự:
  cold-bloodedly, cold-bloodedness