Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unemotional /'ʌni'mouʃənl/  

  • Tính từ
    không xúc cảm; khó cảm động

    * Các từ tương tự:
    unemotionally