Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thick-skinned /,θik'skind/  

  • Tính từ
    (thường xấu)
    mặt dày