Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insensate /in'senseit/  

 • Tính từ
  vô tri
  insensate rocks
  những hòn đá vô tri
  điên rồ; thiếu suy nghĩ
  insensate rage
  cơn thịnh nộ điên rồ

  * Các từ tương tự:
  insensately, insensateness