Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insensately /in'senseitli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô tri
    [một cách] điên rồ thiếu suy nghĩ