Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insensateness /in'senseitnis/  

  • Danh từ
    tính vô tri vô giác
    tính không cảm xúc; tính nhẫn tâm
    tính điên rồ, tính ngu dại