Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impervious /im'pɜ:vjəs/  

 • Tính từ
  không thấm
  this material is impervious to rain water
  vải này không thấm nước mưa
  trơ ra, trơ trơ
  impervious to criticism
  chỉ trích cũng cứ trơ ra

  * Các từ tương tự:
  imperviously, imperviousness