Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsusceptible /' ns 'sept bl/  

  • Tính từ
    (vị ngữ) không thể được
    không nhạy cm, không dễ xúc cm