Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm cho] cứng;[làm cho] cứng rắn
  the varnish takes a few minutes to harden
  lớp véc-ni phải mất vài phút mới cứng lại
  thái độ đối với cuộc đình công của hai phía đều đã trở nên cứng rắn
  làm cho chai cứng lì lợm
  một tôi phạm chai cứng lì lợm
  harden [something] off
  làm cho cây con (nhất là cây mọc lên từ hạt) cứng cáp hơn để trồng ra ngoài trời

  * Các từ tương tự:
  hardener, hardening