Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm cho] dai hơn, [làm cho] bền hơn
  loại kính đã được làm cho bền hơn
  [làm cho] nghiêm khắc hơn
  pháp luật cần phải nghiêm khắc hơn
  three years in the army toughened him up
  ba năm trong quân đội đã tôi luyện anh ta