Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    một cái gì rắn lại
    (y học) bệnh xơ cứng
    hardening of the arteries
    bệnh xơ cứng động mạch