Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-fied)
  [làm cho] đặc lại, [làm cho] rắn lại, [làm] đông đặc
  if you leave it in a cool placethe jelly will solidify
  nếu anh để vào chỗ lạnh thì thịt nấu đông ấy sẽ đặc lại
  đạo luật mới có tác dụng kết tụ sự chống đối với chính phủ