Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] cứng, [làm] cứng thêm
  bông được làm cứng lại bằng hồ bột
  qua một đêm lưng tôi đã cứng đờ
  (nghĩa bóng) củng cố
  stiffen determination
  củng cố lòng quyết tâm

  * Các từ tương tự:
  stiffened, stiffener, stiffening