Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obtuse /əb'tju:s/  

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    chậm hiểu; đần độn

    * Các từ tương tự:
    obtuse angle, obtusely, obtuseness