Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obtusely /əb'tju:sli/  

  • Phó từ
    [một cách] đần độn