Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  trọng tâm trí; về mặt tinh thần
  mentally deficient
  kém trí lực

  * Các từ tương tự:
  -mentally