Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

-mentally /'mentəli/  

  • (tiếp tố tạo phó từ tính từ).

    * Các từ tương tự:
    mentally