Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

simple-minded /,simpl'maindid/  

  • Tính từ
    (thường nghĩa xấu)
    không mấy thông minh, khờ khạo

    * Các từ tương tự:
    simple-mindedness