Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

simple-mindedness /'simpl'maindidnis/  

  • Danh từ
    tính chân thật, tính chất phác, tính hồn nhiên