Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insensitive /in'sensətiv/  

 • Tính từ
  sơ ý
  it was rather insensitive of you to mention his dead wife
  anh thật sơ ý nói đến người vợ đã quá cố của anh ta
  (+ to) không cảm thấy, như cứ lờ đi
  he's insensitive to criticism
  anh ta như cứ lờ đi trước những lời chỉ trích

  * Các từ tương tự:
  insensitively, insensitiveness