Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insensitively /in'sensətivli/  

  • Phó từ
    [một cách] sơ ý
    [một cách] không cảm thấy