Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insensitiveness /in'sensitivnis/  

  • Danh từ
    sự không có cảm giác; tính không nhạy cảm