Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obtuseness /əb'tju:snis/  

  • Danh từ
    sự chậm hiểu; sự đần độn