Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doltish /'dəʊlti∫/  

  • Tính từ
    đần độn

    * Các từ tương tự:
    doltishness