Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

doltishness /'doultiʃnis/  

  • Danh từ
    sự ngu đần, sự đần độn