Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obtuse angle /əb,tjus'æŋgl/  

  • Danh từ
    (toán học)
    góc tù