Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slow-witted /'slou'witid/  

  • Tính từ
    trì độn, đần độn, không nhanh trí