Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chậm phát triển thể chất, chậm phát triển tinh thần