Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lumpish /'lʌmpi∫/  

  • Tính từ
    đần độn, thộn

    * Các từ tương tự:
    lumpishness